Skip to content

Provoz ŠJ

Provozní řád školní jídelny

Spořilovská mateřská škola
Praha 4, Jihozápadní 4
Jihozápadní IV. 1760/4
odloučené pracoviště:
Trenčínská 2770/7, Praha 4
IČ: 61 38 42 41

zpracovala: Lenka Lavičková
platnost od: 1.9.2021
aktualizace: 1.4.2023

Projednáno s schváleno na provozní poradě 27.8.2021

OBSAH:
1. Všeobecná část
2. Organizace provozu stravování
2.1. Výdej stravy a pitný režim
2.2. Provoz školní jídelny při uzavření mateřské
školy z důvodu nepříznivé epidemiologické
situace
2.3. Odhlašování stravy
2.4. Platby za stravné a vyúčtování
2.5. Finanční normativy pro strávníky
3. Zaměstnanci školní jídelny
4. Konzultační a úřední hodiny
5. Platnost a účinnost řádu

1. Všeobecná část
Stravu ve školní jídelně zajišťuje mateřská škola ve vlastní
vývařovně v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb.
O školním stravování v aktuálním znění a dalšími zákonnými normami.
Kapacita školní jídelny je 112 strávníků.
Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci
s hlavní kuchařkou. Při jeho sestavování dbají na pestrost
a vyváženost stravy, dodržují výživové normy stanovené
pro školní stravování.
Od 2.9. 2014 je nedílnou součástí jídelního lístku dle
směrnice č. 1169/2011 EU uvedení alergenů obsažených
v pokrmech.
Školní jídelna neposkytuje doplňkové stravování pro cizí
strávníky.
Děti v mateřské škole nesmějí v provozní době konzumovat
jídla připravená mimo školní kuchyň (dorty, cukroví,
koláče). Vyjímku tvoří originálně zabalené výrobky
s označením výrobce, složením výrobku, dobou trvanlivosti
a vyznačením alergenů.

2. Organizace provozu stravování
2.1. Výdej stravy a pitný režim
Děti se v mateřské škole stravují 3x denně za dozoru
paní učitelky. Za čistotu stolů a podlah zodpovídá paní
uklízečka, která je v tuto dobu přítomna ve třídě.
Strava se strávníkům vydává přes přípravné kuchyňky
v jednotlivých patrech, kam je dopravena výtahem.
Z provozních důvodů naše školní jídelna neposkytuje
dietní stravování.

Pokud má strávník potvrzenou alergii na některou
potravinu, je nutno tuto skutečnost doložit lékařským
potvrzením.
V tomto případě lze alergenní složku ze stravy vyloučit.
Pitný režim je zajištěn po celou dobu provozu mateřské
školy. Při pobytu venku je pitný režim zajištěn zahradním
pítkem, které je napojeno na městský vodovod.
V případě nepříznivé epidemiologické situace si děti
každodenně nosí z domova svou podepsanou lahev na pití.
V případě potřeby jsou v mateřské škole k dispozici
jednorázové kelímky.

2.2. Provoz školní jídelny při uzavření mateřské
školy z důvodu nepříznivé epidemiologické situace
Mateřská škola po dobu uzavření z důvodu nařízení vlády,
hygieny nebo zřizovatele mateřské školy pro nepříznivou
epidemiologickou situaci přerušuje provoz školní jídleny
a nezabezpečuje proto ani možnost dotovaných obědů
pro děti s povinností předškolního vzdělávání.
Důvodem jsou organizační a hygienické podmínky, kdy
je výdej stravy možný pouze ve výdejných kuchyňkách.
Školní kuchyně nemá výdejní prostor s výdejním okénkem.

2.3.Odhlašování stravy
Omluvy nepřítomnosti dítěte jsou přijímány ústně ve třídě,
nebo telefonicky na tel. čísla: 272 761 116
739 168 899 (i sms zprávou)
do 8.00 hod. téhož dne.
Děti jsou automaticky přihlášeny k celodennímu
stravování a nepotřebují speciální přihlášku.
V případě odchodu domů po obědě není účtována odpolední svačina. Tuto skutečnost je nutno sdělit ráno při příchodu dítěte do mateřské školy, nejpozději
však do 11.00 hod. Pokud není strávník řádně omluven,
je mu v den nepřítomnosti účtováno
polodenní stravné. Z hygienických důvodů není možné
si pro neodhlášenou stravu přijít.

2.4.Platby za stravné a vyúčtování
Platba za stravné se vybírá měsíčně se splatností k 10.dni
příslušného měsíce a to takto:
a) hotovostně u vedoucí školní jídelny ve stanovený den
b) bezhotovostní zálohovou platbou ve výši Kč 1080,-

č. účtu školní jídelny: 68732339/0800

Každý strávník má přidělen od vedoucí školní jídelny
variabilní symbol, který je platný po celou dobu docházky
do mateřské školy.
Přeplatky za bezhotovostní zálohové platby se automaticky vyúčtovávají 2x za školní rok (únor, červenec), ostatní
přeplatky jsou převedeny do dalšího školní roku.
Při ukončení docházky do mateřské školy je vyúčtování
provedeno k poslednímu dni přítomnosti strávníka.
Při neuhrazení stravného a neakceptování výzvy
k zaplacení dlužné částky nebude dítě následující měsíc
přijato do mateřské školy.

2.5. Finanční normativy pro strávníky od 1.4.2023
strávník 3-6 let:

přesnídávka: 13,- Kč                                                                      oběd: 29,- Kč
svačina: 12,- Kč
————————————
celkem: 54,- Kč / 1 den

strávník 7-10 let:

přesnídávka: 13,- Kč
oběd: 31,- Kč
svačina: 12,- Kč
————————————
celkem: 56,- Kč / 1 den

Finanční normativ pro strávníky 7-10 let se týká dětí, které
dovrší 7 let věku od 1.9. – 31.8. daného školního roku,
jedná se především o děti s odkladem školní docházky.

3. Zaměstnanci školní jídelny
Lenka Lavičková ………………. vedoucí školní jídelny
Jana Severynová…………….. hlavní kuchařka
Mariana Havryško ……………….. kuchařka

4. Konzultační a úřední hodiny
úterý: 7- 9.00 hod.
email do školní jídelny:
mstrencinska-jidelna@seznam.cz

5. Platnost a účinnost řádu
Platnost provozního řádu není časově omezena,
škola si vyhrazuje právo ho aktualizovat v případě
legislativních nebo organizačních změn.

Lenka Lavičková               Jana Zátková
vedoucí školní jídelny       ředitelka mateřské školy