Aktuality

Prázdninový provoz: rada Mč Prahy 4 rozhodla, že od 1.-31.7. budou v provozu všechny MŠ

                                                                                  od 1.-31.8. budou všechny MŠ bez výjimky uzavřeny

Ve třídách jsou k zakoupení fotografie za 40 Kč

Informace o  provozu mateřské školy od 3.5.2021

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29.4. 2021doslo k vydání:
Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních,
s účinností od 3.5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
V mateřských školách se od 3.5.2021   –   umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém, a Praze. V těchto zařízeních probíhá provoz MŠ standardním způsobem  (bez omezení počtu dětí ve skupině, či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti  navštěvující tyto MŠ).
Informujeme i nadále  o povinnosti dezinfekce rukou a používání respirátoru min. FFP2 u dospělých po celou dobu pohybu v areálu školy. Prosíme dodržujte rozestupy, nezdržujte se v prostorách MŠ a stačí když přijde jen 1 dospělý – ostatní mohou počkat venku. Pokud bude v šatně již více než 2 děti a 2 dospělí – počkejte před šatnou nebo nechte děti převlékat samostatně – předškoláci to již mají nacvičeno. Děti předávejte u dveří do třídy – nevstupujte!
Doneste dětem podepsané lahve na pití / nebudeme venku používat pítko z hygienických důvodů/ a batoh – odpoledne se budeme snažit chodit ven, tak ať si mají v čem odnést věci.
Pokud vaše dítě nechcete z nějakého důvodu přivést, omluvte jej nejpozději v pondělí do 8 hod.
Ráno přivádějte děti do 8.30 / pak probíhá desinfekce prostor/, v poledne můžete odvádět děti z 1.a 2 . třídy od 12.15.,
ze 3. a 4. třídy od 12.30 /ať nemusíte dlouho čekat/ Těšíme se na vás.

 

 

Informace k letnímu provozu – rozhodnutí rady k zajištění provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 v období červenec — srpen 2021 

     1.                                                Rada městské části Praha 4
      1. s ch v a l u j e
      po dohodě s ředitelkami mateřských škol (dále jen „MŠ“) zřizovaných MČ Praha 4 zajištění provozu MŠ v období červenec – srpen 2021   
           následujícím způsobem:
      1. v případě možností běžného provozu bez omezení

      a) v termínu od 1.7. do 30.7.02021 přerušení provozu MŠ s vyjímkou

      – Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Sdružení 1080 (objekt Družstevní ochoz + pavilon Sdružení)

      – Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540

      – Mateřské školy, Praha 4, Mezivrší 15

      b) v termínu od 2.8. do 31.8. 2021 přerušení provozu MŠ s výjimkou

      – Mateřské školy, Praha 4, K Podjezdu 2

      – Spořilovské mateřské školy, Praha 4

      c) of 1.9.2021 zajištění provozu všech MŠ

      2.  v případě nutnosti zachování skupinové izolace z důvodu pokračující epidemie

      a) v termínu od 1.7. do 30.7. 2021 zajištění provozu všech MŠ

      b) v termínu od  2.8. do 31.8.. 2021 přerušení provozu MŠ bez výjimky

      c) od  1.9.2021 zajištění provozu všech MŠ

Testování na přítomnost viru COVID-19 ve školách

Přítomnost dětí, žáků a studentů ve školách je s účinností od 12. 4. 2021 podmíněno podstoupením neinvazivního preventivního antigenního testu (ve stanovené frekvenci) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. dubna 2021).

Možnosti testování

 1. Ve školách
 • Neinvazivní testovací sadou, kterou škola obdržela centrálně ze státních hmotných rezerv. Test si dítě provádí samo vatovou tyčinkou z přední části nosu. Možná je asistence rodiče nebo osoby, kterou rodiče pověří.

Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku, a podmínky pro udělení výjimky – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

 • Možná je asistence rodiče nebo osoby, kterou rodiče pověří. Před využitím této možnosti doporučujeme s předstihem konzultovat s ředitelem školy.
 1. U poskytovatelů zdravotních služeb
 • Absolvování antigenního nebo RT-PCR testu u provozovatel zdravotních služeb. Výsledek testu nesmí být při příchodu do školy starší 48 hodin.

MČ Praha 4 jedná se společností Medicom o možnosti testování neinvazivní metodou stěrem z úst v předem stanovených časech a  prostorách.

Testovat se nemusí osoby, které již onemocnění COVID-19 prodělaly, absolvovaly izolaci dle platného mimořádného opatření MZ a neuplynulo více než 90 dní od prvního pozitivního antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Tuto skutečnost je nutné prokázat potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře apod.

Podrobné informace o provozu škol a testování naleznete na webu MŠMT: Informace k provozu škol od 12. dubna 2021, MŠMT ČR (msmt.cz).

Pokud se dítě testování nezúčastní, popř. pokud nespadá do kategorie výjimek, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání. Škola eviduje takovou absenci jako omluvenou, nemá ale povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání. Poskytne přiměřenou formu podpory jako při běžné nepřítomnosti dítěte ve škole.

Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.

 

Plnění informační povinnosti v souvislosti se samotestováním žáků

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN MZDRX01FDQ4R bude docházet ke zpracovávání osobních údajů žáků, a to údajů o tom, zda má žák přítomny antigeny viru SARS-CoV-2 či nikoliv.

Tyto údaje budou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti ve smyslu Čl. 6 písm. odst. 1 písm. B) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).

Data budou využívána výhradně za účelem testování, budou omezeny na minimum požadovaných údajů a budou smazána ihned poté, co pomine účel jejich zpracování. Maximální doba uchování jsou 3 roky. Osobní údaje budou zabezpečeny v souladu s interními předpisy školy.

Více informací Vám poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Jan Slezák, kterého můžete kontaktovat na e-mailové adrese jan.slezak@praha4.cz.

Informace o  provozu mateřské školy:

 Otevření mateřských škol pro předškoláky s povinným předškolním vzděláváním od 12.4.2021:

V naší mateřské škole se toto bude týkat všech dětí ze 4. třídy a 15 dětí – předškoláků, kteří jdou letos k zápisu do ZŠ ze 3. třídy. Pro ostatní mladší děti budou  školy nadále uzavřeny/mimo dětí zdravotníků, pedagogů, pracovníkú v soc. službách…/    

V případě nepřítomnosti žáka s povinnou předškolní přípravou  v MŠ  je nutná písemná omluva. Omluvte děti včas /emailem nebo SMS/! Nejpozději do 8 hod. v den nástupu.

Vzdělávání bude probíhat formou denní docházky ve skupině max. 15 dětí.

Rozdělení dětí do skupin:

Děti ze 3. třídy – 15 předškoláků – samostatná skupina v prostorách 3. třídy

Děti ze 4. třídy- 26 předškoláků bude rozděleno na 2 skupiny: děti od A – L budou ve své 4. třídě

a děti od K – Z v 1. třídě

Informujeme předem zákon. zástupce o povinnosti používání respirátoru min.  FFP2 u dospělých po celou dobu pohybu v areálu školy a u dětí min. ochranné roušky v celém areálu školy a to u dětí po dobu jejich příchodu a testování  vždy mezi 7,00- 8,30 hod. Po příchodu do třídy děti roušky odloží.

Povinné testování  žáků antigen. testy bude probíhat  2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek při vstupu do dětské šatny, proto počítejte při předávání dítěte s časovou prodlevou cca 20 minut. Při testování žáka MŠ je možná přítomnost rodiče. Z důvodu hyg. bezpečnosti ale doporučujeme vyčkání rodiče na výsledek testu před vstupem do budovy/v případě chladnějšího počasí na chodbě u šaten/.  Pokud nebude žák v den testování přítomen, bude otestován v dodatečně den jeho nástupu.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Další info na https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Žádáme rodiče dětí- předškoláků, kteří chtějí v příštím školním roce 2021/22 odklad školní docházky a nadále navštěvovat naši MŠ, aby tuto skutečnost oznámili  do 30.4.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informace na tel.čísle : 272 761 116, 739 168 899
Jana Zátková, ředitelka školy: 272 768 906

Hana Frühaufová, zástupce ředitelky: 777 287 530