272 768 906
msjihozapadni@seznam.cz

Trenčínská 2770, Praha 4 Spořilov

25.5. změna: školné za červen a červenec/pokud děti budou chodit/ se vybírá v plné výši

za květen se neplatí /přeplatek z dubna/

Děti, které nenastoupí školné od dubna neplatí! Zrušte trvalé příkazy- došlé platby vrátíme

Výsledky z vyšetření očí jsou k vyzvednutí v MŠ

19.5. Dne 27.5. nepoteče na některých adresách na Spořilově voda- školka je též postižena! Tudíž budeme muset na tento den zavřít, jelikož bez vody se v této situaci nedá udržet hygiena – děkujeme za pochopení-

Přeplatek z plavání a vratku z fondu kultury pro děti, které odcházejí do školy bude p. hospodářka vydávat v úterý 2.6., 9.6. a 16.6. Přijďte si i pro věci, výkresy….  Jinak fond kultury převádíme do příštího školního roku

12.5.2020

PROVOZ Spořilovské MŠ v období výskytu COVID-19 do konce školního roku 2019/2020

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky ve Spořilovské MŠ po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

* Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

* Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

* Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola zajistí případnou organizaci pohybu osob před mateřskou školou. ( odstupy označí čarami )

* Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nut né např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

*Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

  1. den příchodu do MŠ:

*po vyplnění,, Čestného prohlášení´´, předá rodič dítě zaměstnanci MŠ, který dítěti změří teplotu a vezme ho do budovy MŠ , kde předá dítě do přidělené třídy . Při vyzvedávání dítěte opět předá zaměstnanec MŠ dítě rodičům u vchodu do budovy.

* Každé dítě si přinese podepsanou láhev na pití, sportovní oblečení na zahradu, náhradní oblečení.

Důrazně žádáme nenosit do MŠ v době epidemie žádné osobní hračky a plyšáky.

V prostorách mateřské školy

* Všechny aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

* Pokud by se doprovázející osoba musela pohybovat v prostorách mateřské školy – pak vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu .

* Děti roušky v prostorách mateřské školy nosit nemusí. Pedagogové podle uvážení.

* Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Každé skupině dětí je určen oddělený prostor .

* Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky.

* Úklid a dezinfekce toalet probíhá několikrát denně.

* Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

* Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistila dostatečné množství dezinfekce.

* Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

* Důkladné čištění všech místností a povrchů, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. Odpadkové koše vyprázdnit jednou denně.

* Dezinfekce povrchů se provádí několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.

Ve třídě

* Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

* Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

* Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Spořilovská MŠ má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

* Školní stravování – zajišťujeme v běžné podobě. Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšená hygienická pravidla.( roušky, rukavice, štíty)

* Před zahájením stravováním, si každé dítě umyje ruce, jídlo a pití si děti sami neberou .

Znovuotevření školy

* Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

* Spořilovská MŠ včas informuje zákonné zástupce dětí a to na www. sporilovskams.cz, emailem, nebo telefonicky o organizaci v MŠ, hygienických opatření a provozu MŠ.

* Povinnost podepsat ,,Čestné prohlášení´´ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

* Pravidelně sledujeme vývoj na MŠMT a informace aktualizujeme

Informace o letním prázdninovém provozu 2020 a náhradní mateřské škole :

Letní prázdninový provoz   od 1.-31.7.2020   budou děti moci absolvovat ve Spořilovské MŠ –  po řádném nahlášení v termínu do 5.6.2020 – a to z důvodu vytvoření malých skupin  dětí, dodržení požadavků hygieny a bezpečnostních pravidel-viz koronavirová epidemie tak, aby se děti v prázdninové mateřské škole nekumulovaly.

Z důvodu opatření při nákaze koronavirem jsou do odvolání zrušeny kulturní akce , kroužky i plavání!

 

 

informace na tel.čísle : 272 761116, 739168899
Jana Zátková, ředitelka školy 272768906

Hana Frühaufová, zástupce ředitelky 777287530

 


           WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

        FIREWALL
        ANTIMALWARE

31.5.2020

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 

Sobota 30. května 2020
Naše fotogalerie
2 3 4 5 7 8 9 10 12 17 19 DSC_0012 DSC_0007 19 18 15 14 11 8 7