Aktuality

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro školní rok 2022– 2023 bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2386 ze dne 5. 9. 2022

Podmínky pro podávání žádosti o:

1. prominutí úplaty za předškolní vzdělávání a

2. prominutí úplaty za stravování dítěte v mateřské škole z fondu solidarity.

I. Oprávněným žadatelem o prominutí úplat za stravné a školné je zákonný zástupce dítěte.

II. Žadatel podává žádost řediteli školy na předepsaném formuláři (ke stažení na internetové adrese: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

III. Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

– Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze. – Opatření spočívající v prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek: o příspěvek či doplatek na bydlení; o okamžitou dávku v hmotné nouzi; o přídavek na dítě; o dávky pěstounské péče; o čelí exekuci/insolvenci; o po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

IV. Ředitel školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona. V. O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitel vyrozumí žadatele. V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitel školy uvede, od jaké doby je konkrétní úplata prominuta, případně, zda bude poskytnut jednorázový

příspěvek z fondu solidarity ve stanovené výši na jeden školní rok 2022/2023 na aktivity spojené s činností školy.

VI. Na prominutí úplaty vyplývající z těchto Podmínek a usnesení ZHMP není žádný právní nárok. VII. Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.

Způsob a termíny podávání žádostí o prominutí úplaty za školné, stravné

Žádost lze podávat průběžně ve školním roce 2022/2023:

1. Etapa přijímání žádostí ředitelkou Spořilovské MŠ Jihozápadní 4., Praha 4, Jihozápadní IV. nebo v detašovaném pracovišti Spořilovská MŠ Trenčínská 2770, Praha 4, do úterý 27.9. 2022 s vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školní rok 2022/2023 od 1.10. 2022.

2. Etapa přijímání žádostí ředitelkou Spořilovské MŠ Jihozápadní 4., Praha 4, Jihozápadní IV.1760/4, nebo v detašovaném pracovišti MŠ Trenčínská 2770, Praha 4 do čtvrtka 27. 10. 2022 s vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školní rok 2022/2023 od 1.11. 2022.

3. Písemné žádosti předejte prostřednictvím datové schránky, ředitelce nebo zástupkyni školy osobně v úředních hodinách středa od 8-9 hodin nebo v poslední den 1. nebo 2. etapy přijímání žádosti od 12-13 hodin v kanceláři ředitelky školy. Zde můžete žádost i osobně vyplnit a rovněž odevzdat.

4. Podmínky žádosti o 100% prominutí úplaty na školné a 100% prominutí úplaty za stravné:

a. Dítě je zapsáno ke vzdělávání do Spořilovské MŠ Jihozápadní 4., Praha 4, ul. Jihozápadní 1760/4 nebo v detašovaném pracovišti MŠ Trenčínská, ul Trenčínská 2770, Praha 4 a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP

b. Dítě je zapsáno ke stravování ve školní jídelně Spořilovské MŠ Jihozápadní 4., Praha 4, ul. Jihozápadní 1760/4 nebo

v detašovaném pracovišti MŠ Trenčínská , ul. Trenčínská 2770 Praha 4 a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informace na tel.čísle : 272 761 116, 739 168 899
Jana Zátková, ředitelka školy: 272 768 906

Hana Frühaufová, zástupce ředitelky: 777 287 530