Skip to content

Zápis

Zápis nových dětí pro školní rok 2024/2025 proběhne na pracovištích mateřských škol
elektronickou formou.
Informace o postupu při zápisu dítěte do mateřské školy:
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 je možné realizovat pouze vygenerováním elektronické Žádosti o přijetí dítěte na webu:
Zápis do mateřských škol na území MČ Praha 4   https://zapisdoms-praha4.praha.eu/
Pro vygenerování žádosti je potřeba pro každou žádost zadat číslo pojištěnce  (zdravotní kartička dítěte)
Ostatní pokyny pro vyplnění najdete přímo v systému elektronického Zápisu do MŠ.
Termín generování a vyplňování žádostí: 
15.4. – 14.5. 2024
Termín pro vrácení vyplněných žádostí
(spolu s potřebnými doklady):   
15.5. – 16.5. 2024   od 13.00 – 18.00 hodin
osobně v kanceláři ředitelky školy – v budově Spořilovské MŠ Jihozápadní.
Spolu s vyplněnou a vytisknutou Žádostí o přijetí dítěte do MŠ bude zákon. zástupce odevzdávat tyto doklady:
Evidenční list vyplněný lékařem dítěte (povinné očkování a zdravotní způsobilost)
Rodný list dítěte (k nahlédnutí)
Doklad o totožnosti zákonného zástupce dítěte (k nahlédnutí)
Doklad o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu u cizinců ze 3. zemí mimo EU (k nahlédnutí)
Trvalé bydliště dítěte si škola ověří prostřednictvím nahlédnutí do matriky MČ Praha 4, kde musí být proveden zápis o bydlišti.
*
Vyplněné doklady spolu s kopiemi rod. listu dítěte lze zasílat škole také:
– datovou schránkou, kterou vlastní zákon. zástupce dítěte  – na adresu školy:    g6e2zdr
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí prostý e-mail)  – na adresu školy:   msjihozapadni@seznam.cz 
*
Žádosti, které budou do mateřské školy doručeny po datu 16.5. 2024 po 18.00 hodině již nelze zařadit do systému.
*
V případě potřeby pomoci při generování a vyplňování Žádosti o přijetí dítěte do MŠ:
Je možné se obrátit na ředitelku školy dne  18.4. od 9.00 – 13.00 hod. 
Obrátit se můžete též na Odbor školství ÚMČ Praha 4 – paní Voleskou  –   na tel.: 261192131
*
Další informace o postupu zápisů po navrácení vyplněných žádostí a dokladů po 16.5. 2024 a termín zveřejnění Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte do Spořilovské MŠ  budou zveřejněny počátkem měsíce května 2024.

 

 

Městská část Praha 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 5. jednání ze dne 13.3. 2024

číslo 5R-146/2024

STANOVUJE:

Výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2024/2025

ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4 ve výši  1 300 Kč