Skip to content

Provoz ŠJ

Provozní řád školní jídelny

Spořilovská mateřská škola,
Praha 4, Jihozápadní 4
Jihozápadní IV. 1760/4
141 00 Praha 4
IČ: 61 38 42 41

zpracovala: Lenka Lavičková
platnost od: 1.9.2023
aktualizace:

Projednáno a schváleno na provozní poradě 31.8.2023

OBSAH:
1. Všeobecná část
2. Organizace provozu stravování
2.1. Výdej stravy a pitný režim
2.2. Provoz školní jídelny při uzavření mateřské
školy z důvodu nepříznivé epidemiologické
situace
2.3. Odhlašování stravy
2.4. Platby za stravné a vyúčtování
2.5. Finanční normativy pro strávníky
3. Zaměstnanci školní jídelny
4. Konzultační a úřední hodiny
5. Platnost a účinnost řádu

1. Všeobecná část
Stravu ve školní jídelně zajišťuje mateřská škola ve vlastní
vývařovně v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb.
O školním stravování v aktuálním znění a dalšími
zákonnými normani.
Kapacita školní jídelny je 56 strávníků.
Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci
s hlavní kuchařkou. Při jeho sestavování dbají na pestrost
a vyváženost stravy, dodržují výživové normy stanovené pro školní stravování.
Od 2.9. 2014 je nedílnou součástí jídelního lístku dle směrnice č. 1169/2011 EU uvedení alegenů obsažených
v pokrmech.
Školní jídelna neposkytuje doplňkové stravování pro cizí strávníky.
Ke stravování přihlašují zákonní zástupci dítě písemnou přihláškou.
Děti v mateřské škole nesmějí v provozní době konzumovat jídla připravená mimo školní kuchyň (dorty, cukroví, koláče). Vyjímku tvoří originálně zabalené výrobky
s označením výrobce, složením výrobku, dobou trvanlivosti a vyznačením alergenů.

2. Organizace provozu stravování
2.1.Výdej stravy a pitný režim
Děti se v mateřské škole stravují 3x denně za dozoru
paní učitelky. Za čistotu stolů a podlah zodpovídá paní
uklízečka, která je v tuto dobu přítomna ve třídě.

Strava se strávníkům vydává přes přípravné kuchyňky
v jednotlivých patrech, tam je dopravena výtahem z varny.
Z provozních důvodů naše školní jídelna neposkytuje
dietní stravování.
Pokud má strávník potvrzenou alergii na některou potravinu, je nutno tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením.
V tomto případě lze alergenní složku ze stravy vyloučit.
Pitný režim je zajištěn po celou dobu provozu mateřské
školy. Při pobytu venku je pitný režim zajištěn zahradním
pítkem, které je napojeno na městský vodovod. V případě špatné epidemiologické situace si děti
každodenně nosí z domova svou podepsanou lahev.
V mateřské škole jsou k dispozici i jednorázové kelímky.

2.2. Provoz školní jídelny při uzavření mateřské
školy z důvodu nepříznivé epidemiologické
situace
Mateřská škola po dobu uzavření z důvodu nařízení vlády,
hygieny nebo zřizovatele mateřské školy pro nepříznivou
epidemiologickou situaci přerušuje provoz školní jídelny
a nezabezpečuje proto ani možnost dotovaných obědů
pro děti s povinností předškolního vzdělávání.
Důvodem jsou organizační a hygienické podmínky, kdy
je výdej stravy možný pouze ve výdejných kuchyňkách.
Školní kuchyně nemá výdejní prostor s výdejním okénkem.

2.3. Odhlašování stravy
Omluvy nepřítomnosti dítěte jsou přijímány ústně ve třídě,
písemně v omluvném sešitu (je umístěn v šatně).
nebo telefonicky na tel. číslo: 272 768 906
do 8.15 hod. téhož dne.
Děti jsou automaticky přihlášeny k celodennímu stravování.
V případě odchodu domů po obědě není účtována odpolední svačina. Tuto skutečnost je nutno sdělit ráno při příchodu dítěte do mateřské školy. Pokud není strávník řádně omluven, je mu v den nepřítomnosti účtováno polodenní stravné.

Z hygienických důvodů není možné si pro neodhlášenou stravu přijít.

2.4. Platby za stravné a vyúčtování
Platba za stravné se vybírá měsíčně se splatností k 10.dni
příslušného měsíce:
a) hotovostně u vedoucí školní jídelny ve stanovený den
b) bezhotovostním bankovním převodem dle měsíčního
předpisu, který je vyvěšen na nástěnce školního
stravování
c) měsíční bezhotovostní zálohovou platbou Kč 1080,-

č. účtu školní jídelny: 35-68736399/0800

Každý strávník má přidělen od vedoucí školní jídelny
variabilní symbol, který je platný po celou dobu docházky
do mateřské školy.

Přeplatky za bezhotovostní zálohové platby
se automaticky vyúčtovávají 2x za školní rok (únor,
červenec), ostatní přeplatky jsou převedeny do dalšího školního roku.
Při ukončení docházky do mateřské školy je vyúčtování
provedeno k poslednímu dni přítomnosti strávníka.
Při neuhrazení stravného a neakceptování výzvy
k zaplacení dlužné částky nebude dítě následující měsíc
přijato do mateřské školy.

2.5. Finanční normativy pro strávníky platné od 1.4.2023
strávník 3-6 let:                                                               

přesnídávka: 13,- Kč
oběd: 29,- Kč
svačina: 12,- Kč
———————————–
celkem: 54,- Kč/ l den

strávník 7-10 let:

přesnídávka: 13,- Kč
oběd: 31,- Kč
svačina: 12,- Kč
———————————
celkem: 56,- Kč/ 1 den

Finanční normativ pro strávníky 7-10 let se týká dětí, které
dovrší 7 let věku od 1.9. – 31.8. daného školního roku, jedná se tedy především o děti s odkladem školní docházky.

3. Zaměstnanci školní jídelny
Lenka Lavičková ……………… vedoucí školní jídelny
Štěpánka Pletánková………….. hlavní kuchařka

4. Konzultační a úřední hodiny
čtvrtek: 7- 9.00 hod.
email do školní jídelny:
msjihozapadni-jidelna@seznam.cz

5. Platnost a účinnost řádu
Platnost školního řádu není omezena a škola si vyhrazuje
právo ho aktualizovat v případě legislativních nebo organizačních změn.

Lenka Lavičková               Jana Zátková
vedoucí školní jídelny       ředitelka mateřské školy