Aktuality

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA
2021 DO 21. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
– dětí v mateřské škole
– dětí v přípravné třídě
– žáků 1. a 2. ročníků základní školy
– žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků
základní školy
– dětí v přípravném stupni základní školy speciální
– žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
– žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
– ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech
v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího
týdne.
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).
Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
I nadále je povolena osobní přítomnost:
– dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení
– žáků základních škol při zdravotnickém zařízení
– žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
– žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
– při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve
zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
– při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním
a vyšším odborném vzdělávání
A nadále je povoleno:
– konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně
uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
– konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
– konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
a v konzervatořích
– ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území
České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle
krizového opatření,
– konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob
Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021.


USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 200

o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla
o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021
do 23:59 hod.:

 

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné
lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů
a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských,
základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní
a ochranné výchovy,
b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický
pracovník),

 

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých
škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních
vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1,

 

3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků
a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání
v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:
a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů
ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
d) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický
pracovník),
e) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií
a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,
f) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob,

g) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních
školách a v konzervatořích,
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo
skupinách žáků nebo studentů,

4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník
a případně zákonný zástupce),
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,

 

5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy
při zdravotnickém zařízení,

 

6. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích
jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků
na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích
jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky; státní jazykové zkoušky je možné konat za
účasti nejvýše 10 osob,

 

7. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků
a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

 

8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí,
žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

 

9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování
ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří
mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích
zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou
účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a zakazuje školu v přírodě a
školní výlety,

 

10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že
součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých
škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného
vzdělávacího nebo studijního programu,

 

11. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to
tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých
škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo
akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,

 

12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol
a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků
a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně

 


 

 

 

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

proběhne ve dnech 11.5. – 12.5. 2021

od 13.00 do 18.00 hod

ve Spořilovské MŠ Jihozápadní 4

Jihozápadní 1760/4

Praha 4

Zápis pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v následujících krocích:

V letošním roce vzhledem k nepříznivé epidemiolog. situaci nebude škola pořádat Den otevřených dveří. Fotografie interiérů školy a školní zahrady naleznete na našich webových stránkách. Nabídka vzdělávání předškolních dětí a kroužků je zveřejněna rovněž na webu pod tlačítkem

„O škole“

žádosti o přijetí a ostatní tiskopisy, nutné k přijetí dítěte do MŠ (potvrzení lékaře, očkování dítěte apod.) bude možné stáhnout

od 20. března a v měsíci dubnu 2021  ZDE.

V papírové podobě si je bude možné vyzvednout rovněž v průběhu měsíce dubna z plastového boxu v areálu školy.

Návrat vyplněných dokumentů bude probíhat 11. – 12. května 2021. Forma návratu vyplněných dokladů bude ještě upřesněna.

Vzhledem k problematické epidemiolog. situaci a možným změnám z MŠMT, sledujte průběžně informace o zápisu do mateřských škol.

Veškeré nové informace budeme rovněž uveřejňovat i v této rubrice.

 


 

 

Distanční vzdělávání v případě uzavření MŠ v době karantény:

-distanční vzdělávání pro předškoláky – II. třída MŠ Jihozápadní-

V případě uzavření MŠ v době karantény jsou na našich web. stránkách pro předškolní děti v rubrice:

O ŠKOLE – podtlačítko – DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,

zveřejněny odkazy na vhodné pracovní listy a interaktivní soubory pro tuto věkovou skupinu dětí.

Rovněž na web. stránkách http://www.ctedu.cz , rubrika předškolní příprava naleznete vhodně koncipované vzdělávací bloky.


aktuálně k datu:   1.9.2020

 

Školní rok 2020/2021  začíná 1.9.2020

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO SPOŘILOVSKÉ MŠ JIHOZÁPADNÍ:

DO TŘÍDY:

Dívky – tričko, legíny, sukně, tepláky, ponožky  (méně vhodné jsou šaty, které si děti neumí sami obléct, oblečení na složité zapínání)

Chlapci – tričko, tepláky (slabší), ponožky

Do přihrádky v šatně připravit: – náhradní prádlo na převlečení (kalhotky, slipy, tričko, legíny, tepláky, ponožky)

                                                             v letních měsících – batoh – jen pro děti, které spí

NA SPANÍ:

pyžamo, (možno vlastní plyšovou hračku na spaní)

 

NA ZAHRADU A NA VYCHÁZKU:

Vhodná obuv a sportovní oblečení – vše volit s ohledem na aktuální počasí

Podepsaná vlastní láhev na pití (nerozbitná)

V zimních měsících – palcové rukavice našité (připevněné) na gumě nebo tkalounu!!!

 

NENOSIT DO MŠ VLASTNÍ HRAČKY

VŠE PODEPSAT!!!!!

Hygienické podmínky pro příjem dětí do Spořilovské MŠ od 1.9.2020

Přijímáme pouze zdravé děti ( bez teploty, rýmy , kašle…),pokud dítě trpí alergickou rýmou – předložte potvrzení od lékaře

Po převlečení v šatně budou rodiče předávat dítě u dveří do třídy a nebudou do ní vstupovat. Rodiče nových dětí se dohodnou s učitelkami na adaptaci.

Dítě si ihned důkladně umyje ruce dezinfekčním mýdlem.

V prostorách mateřské školy a na zahradě roušku dítě nenosí, rodiče roušku nosí jen v prostorách mateřské školy. Podmínkou však je, aby každé dítě mělo 1 roušku pro případ potřeby v uzavřeném sáčku v šatně

Doporučujeme nenosit vlastní hračky  

Každé dítě si přinese 1 označenou lahvičku, z které bude pít na zahradě nebo vycházce

Při vyzvedávání rodiče zazvoní u venkovních dveří u vstupu do MŠ použijí dezinfekci .Pro dítě si dojdou v roušce ke dveřím třídy

Pokud si rodič bude přát, aby jeho dítě nosilo po dobu přítomnosti v MŠ roušku, dodejte dostatečný počet roušek

V případě, že dítě bude v průběhu pobytu v MŠ vykazovat jakékoliv příznaky onemocnění, bude rodič povinen po vyzvání neprodleně dítě vyzvednout, do té doby bude dítě v izolaci

Organizace předškolního vzdělávání pro děti, které plní povinnou předškolní docházku : v případě uzavření předškolních tříd nebo bude-li chybět většina dětí ve třídě z důvodu Covid -19 nebo bude vyhlášen nouzový (krizový) stav a popř. mateřská škola uzavřena, bude výuka probíhat přes emaily jednotlivých rodičů – upřesníme podle situace

 

Hygienické podmínky pro rodiče

Při příchodu do mateřské školy budou rodiče nosit roušku, žádáme, o dodržování rozestupů v šatnách a na chodbě, všichni budou používat desinfekci u dveří mateřské školy

Doba příchodu do MŠ je od 7:00 hodin do 9:00 hodin

Rodič je povinen ihned nahlásit změnu zdravotního stavu dítěte, zejména jedná-li se o respirační onemocnění

Při podezření na nákazu COVID – 19 jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit

Důležité informace :

Zvážíme konání plánovaných aktivit ( polodenní výlety, divadla, ekologické centrum apod.) . O jejich konání – nekonání budete vždy včas informováni na nástěnkách v šatnách a webových stránkách školy.

KROUŽKY a PLAVÁNÍ : pokud se situace nezmění jsou plánovány od října 2020.

Hygienická opatření při provozu školy

Častější větrání tříd a šaten ( nejméně 1x za hodinu)

Zahradní toalety a umývárna bude dětem k dispozici pod dohledem učitelek, budou opatřeny jednorázovými ručníky a bude zde častější úklid a dezinfekce

Třídy budou důkladně čištěny několikrát denně – dezinfekce povrchů předmětů (hračky, kliky, světla, zábradlí, zvonky, WC, umyvadla…), děti budou používat jednorázové papírové ručníky a desinfekční mýdla, koše budou průběžně vynášeny, nejméně 1x denně

Stravování : školní jídelna bude v provozu za zvýšených hygienických podmínek

Jídlo připravují na stolky pouze kuchařky a to včetně příborů, sklenic a hrnků, děti samy na jídlo a nádobí nesahají, přídavky vydávají kuchařky

Při přípravě jídel a při vydávání se budou dodržovat zvýšená hygienická pravidla

Čištění zubů zatím probíhat nebude, děti si budou po obědě vyplachovat ústa

***

 

 informace na tel.čísle : 272 768 906, 602 947 616       www.sporilovskams.cz

Jana Zátková, ředitelka školy

msjihozapadni@seznam.cz

 

***

Spořilovská MŠ Jihozápadní

272 768 906

Ředitelka : Jana Zátková 602 947 616

@

reditelka@sporilovskams.cz

msjihozapadni@seznam.cz

sj_jihozapadni@sporilovskams.cz