Aktuality

                                                                                                                                                                                                  

 

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro školní rok 2022– 2023 bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2386 ze dne 5. 9. 2022

Podmínky pro podávání žádosti o:

1. prominutí úplaty za předškolní vzdělávání 

2. prominutí úplaty za stravování dítěte v mateřské škole z fondu solidarity.

 

I. Oprávněným žadatelem o prominutí úplat za stravné a školné je zákonný zástupce dítěte.

II. Žadatel podává žádost řediteli školy na předepsaném formuláři (ke stažení na internetové adrese: http://pomocprazanum.praha.eu

III. Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

– Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze. – Opatření spočívající v prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek: o příspěvek či doplatek na bydlení; o okamžitou dávku v hmotné nouzi; o přídavek na dítě; o dávky pěstounské péče; o čelí exekuci/insolvenci; o po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

IV. Ředitel školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona. V. O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitel vyrozumí žadatele. V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitel školy uvede, od jaké doby je konkrétní úplata prominuta, případně, zda bude poskytnut jednorázový příspěvek z fondu solidarity ve stanovené výši na jeden školní rok 2022/2023 na aktivity spojené s činností školy.

VI. Na prominutí úplaty vyplývající z těchto Podmínek a usnesení ZHMP není žádný právní nárok. VII. Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.

 

Způsob a termíny podávání žádostí o prominutí úplaty za školné, stravné

Žádost lze podávat průběžně ve školním roce 2022/2023:

1. Etapa přijímání žádostí ředitelkou Spořilovské MŠ Jihozápadní 4., Praha 4, Jihozápadní IV. nebo v detašovaném pracovišti Spořilovská MŠ Trenčínská 2770, Praha 4, do úterý 27.9. 2022 s vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školní rok 2022/2023 od 1.10. 2022.

2. Etapa přijímání žádostí ředitelkou Spořilovské MŠ Jihozápadní 4., Praha 4, Jihozápadní IV.1760/4, nebo v detašovaném pracovišti MŠ Trenčínská 2770, Praha 4 do čtvrtka 27. 10. 2022 s vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školní rok 2022/2023 od 1.11. 2022.

3. Písemné žádosti předejte prostřednictvím datové schránky, ředitelce nebo zástupkyni školy osobně v úředních hodinách středa od 8-9 hodin nebo v poslední den 1. nebo 2. etapy přijímání žádosti od 12-13 hodin v kanceláři ředitelky školy. Zde můžete žádost i osobně vyplnit a rovněž odevzdat.

4. Podmínky žádosti o 100% prominutí úplaty na školné a 100% prominutí úplaty za stravné:

 a.    Dítě je zapsáno ke vzdělávání do Spořilovské MŠ Jihozápadní 4., Praha 4, ul. Jihozápadní 1760/4 nebo v         detašovaném pracovišti MŠ Trenčínská, ul Trenčínská 2770, Praha 4 a splňuje podmínky stanovené usnesením     ZHMP

b.    Dítě je zapsáno ke stravování ve školní jídelně Spořilovské MŠ Jihozápadní 4., Praha 4, ul. Jihozápadní 1760/4 nebo v detašovaném pracovišti MŠ Trenčínská , ul. Trenčínská 2770 Praha 4 a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP.

 


 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO SPOŘILOVSKÉ MŠ JIHOZÁPADNÍ:

DO TŘÍDY:

Dívky – tričko, legíny, sukně, tepláky, ponožky, přezůvky  (nevhodné jsou šaty, které si děti neumí sami obléct, oblečení na složité zapínání)

Chlapci – tričko, tepláky (slabší), ponožky, přezůvky

Do přihrádky v šatně připravit: – náhradní prádlo na převlečení (kalhotky, slipy, tričko, legíny, tepláky, ponožky)

                                                             v letních měsících – batoh – jen pro děti, které spí

NA SPANÍ:

pyžamo, (možno vlastní menší plyšovou hračku na spaní)

 

NA ZAHRADU A NA VYCHÁZKU:

Podepsanou lahev pro pití na zahradu (z hygienických důvodů zatím není možno používat pítko)

Vhodná obuv a sportovní oblečení – vše volit s ohledem na aktuální počasí

V zimních měsících – palcové rukavice našité (připevněné) na gumě nebo tkalounu!!!

 

NENOSIT DO MŠ VLASTNÍ HRAČKY

VŠE PODEPSAT!!!!!

 

Hygienické podmínky pro příjem dětí do Spořilovské MŠ od 1.9.2020

Přijímáme pouze zdravé děti ( bez teploty, rýmy , kašle…),pokud dítě trpí alergickou rýmou – předložte potvrzení od lékaře.

Po převlečení v šatně budou rodiče předávat dítě u dveří do třídy a nebudou do ní vstupovat. Rodiče nových dětí se dohodnou s učitelkami na adaptaci.

Dítě si ihned důkladně umyje ruce dezinfekčním mýdlem.

V prostorách mateřské školy a na zahradě roušku dítě nenosí, rodiče roušku nosí jen v prostorách mateřské školy. 

Doporučujeme nenosit vlastní hračky.  

Při vyzvedávání rodiče zazvoní u venkovních dveří u vstupu do MŠ použijí dezinfekci .Pro dítě si dojdou v roušce ke dveřím třídy.

V případě, že dítě bude v průběhu pobytu v MŠ vykazovat jakékoliv příznaky onemocnění, bude rodič povinen po vyzvání neprodleně dítě vyzvednout, do té doby bude dítě v izolaci.

Organizace předškolního vzdělávání pro děti, které plní povinnou předškolní docházku : v případě uzavření předškolních tříd nebo bude-li chybět většina dětí ve třídě z důvodu Covid -19 nebo bude vyhlášen nouzový (krizový) stav a popř. mateřská škola uzavřena, bude výuka probíhat přes emaily jednotlivých rodičů – upřesníme podle situace.

 

Hygienické podmínky pro rodiče

Při příchodu do mateřské školy budou rodiče nosit roušku, žádáme, o dodržování rozestupů v šatnách a na chodbě, všichni budou používat desinfekci u dveří mateřské školy.

Doba příchodu do MŠ je od 7:00 hodin do 9:00 hodin.

Rodič je povinen ihned nahlásit změnu zdravotního stavu dítěte, zejména jedná-li se o respirační onemocnění.

Při podezření na nákazu COVID – 19 jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit.

Důležité informace :

Zvážíme konání plánovaných aktivit ( polodenní výlety, divadla, ekologické centrum apod.) . O jejich konání – nekonání budete vždy včas informováni na nástěnkách v šatnách a webových stránkách školy.

KROUŽKY: KYTARA, KERAMIKA a PLAVÁNÍ : pokud se situace nezmění jsou plánovány od října 2020.

Hygienická opatření při provozu školy

Častější větrání tříd a šaten ( nejméně 1x za hodinu)

Zahradní toalety a umývárna bude dětem k dispozici pod dohledem učitelek, budou opatřeny jednorázovými ručníky a bude zde častější úklid a dezinfekce

Třídy budou důkladně čištěny několikrát denně – dezinfekce povrchů předmětů (hračky, kliky, světla, zábradlí, zvonky, WC, umyvadla…), děti budou používat jednorázové papírové ručníky a desinfekční mýdla, koše budou průběžně vynášeny, nejméně 1x denně

Stravování : školní jídelna bude v provozu za zvýšených hygienických podmínek

Jídlo připravují na stolky pouze kuchařky a to včetně příborů, sklenic a hrnků, děti samy na jídlo a nádobí nesahají, přídavky vydávají kuchařky

Při přípravě jídel a při vydávání se budou dodržovat zvýšená hygienická pravidla

Čištění zubů zatím probíhat nebude, děti si budou po obědě vyplachovat ústa

***

 

 informace na tel.čísle : 272 768 906, 602 947 616       www.sporilovskams.cz

Jana Zátková, ředitelka školy

msjihozapadni@seznam.cz

 


 

Distanční vzdělávání v případě uzavření MŠ v době karantény:

-distanční vzdělávání pro předškoláky – II. třída MŠ Jihozápadní-

V případě uzavření MŠ v době karantény jsou na našich web. stránkách pro předškolní děti v rubrice:

O ŠKOLE – podtlačítko – DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,

zveřejněny odkazy na vhodné pracovní listy a interaktivní soubory pro tuto věkovou skupinu dětí.

Rovněž na web. stránkách http://www.ctedu.cz , rubrika předškolní příprava naleznete vhodně koncipované vzdělávací bloky.

 


 

Spořilovská MŠ Jihozápadní

272 768 906

Ředitelka : Jana Zátková 602 947 616

@

reditelka@sporilovskams.cz

msjihozapadni@seznam.cz

sj_jihozapadni@sporilovskams.cz