272 768 906
msjihozapadni@seznam.cz

Jihozápadní IV 1760/4, Praha 4 Spořilov

AKTUALITY

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO SPOŘILOVSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY JIHOZÁPADNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

NALEZNETE V SEKCI ZÁPIS

 

* * * *

 

aktuálně k datu:   25.5.2020

Platba za školné za měsíc duben a dále, pokud je rodič s dítětem na OČR nebo má jinak zajištěnou péči o své dítě a to nenavštěvuje mateřskou školu, se ruší.

Prosím rodiče dětí, aby si od 1.4.2020 po dobu uzavření škol zastavili převodní příkazy na platbu školného.

Platby, které  ještě přijdou na účet školy budeme vracet na váš účet zpět.

Přítomné děti od 25.5.2020 do 30.6.2020 zaplatí školné ve výši 1 x 880,- Kč a stravné dle pokynů vedoucí ŠJ.

Vše uhradí v měsíci červnu a to do 10.6. 2020.

 

Zaměstnaní rodiče, kteří nemají jinou možnost péče o své dítě, mohou požádat ve své kmenové mateřské škole ředitelku školy o vystavení potvrzení pro ošetřování člena rodiny do 10ti let.

OČR bude propláceno ČSSZ po konce měsíce června a to ve výši 80 % průměrné mzdy žadatele. Při nástupu dítěte zpět do MŠ nárok na OČR zaniká.

Podrobnější informace ohledně čerpání OČR do 30.6.2020 poskytne informační linka PSSZ.

 

***

 

Informace o letním prázdninovém provozu 2020 a náhradní mateřské škole:

 Letní prázdninový provoz   od 1.-31.7.2020   budou děti moci absolvovat ve Spořilovské MŠ –  po řádném nahlášení v termínu do 5.6.2020 –

a to z důvodu vytvoření malých skupin  dětí, dodržení požadavků hygieny a bezpečnostních pravidel-viz koronavirová epidemie tak, aby se děti v prázdninové mateřské škole nekumulovaly.

 

22. – 31.82020 jsou mateřské školy na území MČ Praha 4 zavřené.

 

Zahájení nového školního roku 2020/2021 je v úterý 1.září 2020

 

 

 

 aktuálně k datu:   12.5.2020

PROVOZ  Spořilovské MŠ v období výskytu COVID-19 do konce  školního roku 2019/2020

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky  ve  Spořilovské MŠ po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

* Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

* Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:

* Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská  škola  zajistí případnou organizaci pohybu osob před mateřskou školou. ( odstupy označí  čarami )

* Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nut  né např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

*Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

1. den příchodu do MŠ:

*po vyplnění,, Čestného prohlášení“, předá rodič dítě zaměstnanci MŠ, který dítěti změří teplotu a vezme ho do budovy MŠ , kde předá dítě do přidělené třídy . Při vyzvedávání dítěte opět předá zaměstnanec MŠ dítě rodičům u vchodu do budovy.

* Každé  dítě si přinese podepsanou láhev na pití, sportovní oblečení na zahradu, náhradní oblečení.

*Důrazně žádáme nenosit do MŠ v době epidemie žádné osobní hračky a plyšáky.

 

V prostorách mateřské školy:

* Všechny  aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

* Pokud by se doprovázející osoba musela  pohybovat  v prostorách mateřské školy – pak vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou  dobu .

* Děti roušky v prostorách mateřské školy nosit nemusí. Pedagogové podle uvážení.

* Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Každé skupině dětí  je určen oddělený  prostor .

* Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky.

* Úklid a dezinfekce toalet  probíhá  několikrát  denně.

* Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

* Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistila dostatečné množství dezinfekce.

* Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

* Důkladné čištění všech místností a povrchů, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. Odpadkové koše vyprázdnit jednou denně.

* Dezinfekce povrchů se  provádí několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.

 

Ve třídě:

* Neprodleně po přezutí a převlečení  si musí každé dítě (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.  V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

* Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

* Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Spořilovská MŠ má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

*  Školní stravování – zajišťujeme v běžné podobě. Při přípravě jídel a při vydávání  je nutné dodržovat zvýšená hygienická pravidla.( roušky, rukavice, štíty)

* Před zahájením stravováním, si každé dítě umyje ruce,  jídlo a pití si děti sami  neberou .

 

Znovuotevření  školy:

*  Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

* Spořilovská MŠ  včas  informuje zákonné zástupce dětí  a to na www. sporilovskams.cz, emailem, nebo telefonicky o organizaci v MŠ, hygienických opatřeních a provozu MŠ.

* Povinnost  podepsat  ,,Čestné prohlášení“  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

* Školné za měsíc květen a červen 2020 se nevybírá.

* Pravidelně sledujeme vývoj na MŠMT a informace aktualizujeme.

 

 

*****

 


Rodiče dětí, které již nebudou do 30.6.2020 přítomny v MŠ, si budou moci vyzvednout věci svého dítěte v červnu, každý pracovní den od 8,00-16,00 hodin.


***

Akce pro děti ve 2. pololetí škol. roku 2019/2020

Kroužky keramiky, kytary a angličtiny se po dobu nouzového stavu karantény ruší.

***

Školní výlet pro děti 28.5. 2020 je zrušen.

Besídka pro rodiče je z důvodu dlouhodobé virové karantény též zrušena.

 

 

 

*******

 

 

  •  informace na tel.čísle : 272 768 906, 602 947 616       www.sporilovskams.cz  
  • Jana Zátková, ředitelka školy

*************

Spořilovská MŠ Jihozápadní

272 768 906

Ředitelka : Jana Zátková 602 947 616

@

reditelka@sporilovskams.cz

msjihozapadni@seznam.cz

sj_jihozapadni@sporilovskams.cz

     


              WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

          FIREWALL
          ANTIMALWARE

30.5.2020

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 

Sobota 30. května 2020
Naše fotogalerie
141 146 147 148 150 152 154 164 165 171 175 177 178 100 103 104 106 110 112 128